81-450 Gdynia
ul. Redłowska 52/1
Dr Koberda Dental and Medical Clinic - Dentysta Gdynia: Klinika stomatologiczna dr Koberda

POLITYKA

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w DR KOBERDA ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

DR KOBERDA przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ISPL Paulina Bautembach-Koberda z siedzibą przy ul. Skośna 33, 81-448 Gdynia informuje, iż jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Dane osobowe

Dane podane przez Państwa bądź uzyskane w celu wykonywania umowy o świadczenie medyczne lub niemedyczne będą przetwarzane przez ISPL Paulina Bautembach-Koberda w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, marketingu produktów własnych oraz archiwalno – statystycznym.

Podanie danych w kwestionariuszach na stronach kliniki DR KOBERDA jest w każdym przypadku dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Klient ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (kontakt@drkoberda.pl).

Możliwość zmiany pozostałych danych ma miejsce na recepcji kliniki DR KOBERDA. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika kliniki DR KOBERDA w warunkach autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis Klienta).

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kierownictwo kliniki DR KOBERDA deklaruje, że wszyscy pracownicy przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i medycznych. Ponadto wszyscy pracownicy zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani są do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych i informacji medycznych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Każdy pracownik posiada indywidualny dostęp, do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych / informacji został zdefiniowany, jako uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Więcej informacji zawiera Polityka Cookies.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Klinika DR KOBERDA nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura). Klinika DR KOBERDA zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zapraszamy na autorskie doświadczenie
#Dentistry Art Passion